User Login

คำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

           

          วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งการเสนอกรอบความคิดเพื่อการออกแบบการก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ต่อสื่อมวลชน ก่อนที่มีการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ผ่านการคัดเลือก จากนั้น นายปลอดประสพ สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรีและประธาน (กบอ.) พร้อมด้วย นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ  นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาในวันนี้

ขั้นตอนในการดำเนินงานครั้งต่อไป

วันที่ 13 มิ.ย.56  

–         มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯครั้งที่ 14 เวลา 09.00 น.และสรุปผลการคัดเลือก

–         ประชุม กบอ. เวลา 17.00 น.(รายงานผลการคัดเลือก)

วันที่ 14 มิ.ย.56  

–         สรุปผล และส่งแผนงานให้ สงป./สศช.(และส่งให้ สบน.อย่างไม่เป็นทางการ) และเสนอเรื่องส่ง สลค.เพื่อนำเข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.)

วันที่ 18 มิ.ย.56  

–         เสนอ คณะรัฐมนตรี  (ครม.) อนุมัติผลการคัดเลือก เวลา 09.00 น.

–         ประกาศผลการคัดเลือก เวลา 14.00 น.

–         สำนักงบประมาณ (สงป.) ส่งแผนงานและแผนการจัดสรรเงินกู้ให้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

ที่มา : http://www.waterforthai.go.th